Generale

Condiții generale de livrare și plată O2HealthBV       

  1. Generale

1.Descrieri ale înțelegerii 

Acești Termeni și Condiții vor însemna: 

O2Health BV 

                                     

O2Health B.V.
Lindenlaan 2 (Dezambiguizare)
1701GV Heerhugowaard
Kvk 72696222

 

Client: Cealaltă parte a O2 Health B.V. în cazul unui acord menționat la articolul 2.1.

2.Aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor 

2.1Acești Termeni și Condiții se vor aplica tuturor ofertelor și acordurilor (de exemplu, modificări sau completări ale acestora) în temeiul cărora O2 Health desfășoară activități, inclusiv furnizarea de afaceri, produse și servicii. Achiziții, achiziții sau alte activități. Termenii și condițiile clientului rămân în afara aplicării dacă și în măsura în care nu sunt incluse în confirmarea comenzii în conformitate cu art. 3.3. 

2.2  

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții sau a Acordului este considerată nulă și neavenită din orice motiv, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

 

3.Încheierea acordurilor 

3.1 

Toate ofertele și declarațiile de preț nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se prevede altfel. O ofertă obligatorie are o perioadă de valabilitate, astfel se menționează în aceasta. 

3.2 

Utilizarea instalațiilor este întotdeauna prevăzută într-un acord. 

3.3 

O2 Sănătate a fost obligată numai după ce contractul sau modificările sau completările ulterioare au fost scrise în mod expres și scrise de O2 Health.

 

  1. Implementarea acordurilor/cooperării Clientului

4.1 

O2 Health poate solicita Clientului să păstreze un contact disponibil în timpul punerii în aplicare a acordului, cu care O2 Health poate menține toate contactele legate de acord în numele Clientului. 

4.2 

Perioadele de implementare specificate de O2 Health sunt doar orientative și nu se aplică ca termen limită sau ca perioadă fatală. Odată ce se așteaptă depășirea unei perioade de implementare, O2 Health va notifica Clientul cu privire la acest lucru. 

 

O2 Health are apoi dreptul de a-și îndeplini obligațiile la o dată care urmează să fie convenită cu Clientul. Perioadele de executare se calculează de la data primei plăți, în conformitate cu art. 7.3 a fost primit de O2 Health. 

 

4.3 

În cazul în care s-a convenit că implementarea lucrărilor va avea loc în etape, O2 Health poate suspenda în scris începerea lucrărilor pentru următoarea fază până când Clientul va aproba în scris rezultatele fazei precedente. 

4.4 

O2 Sănătatea nu a fost obligată să înceapă lucrul sau să o continue, atât timp cât Clientul nu a furnizat pe deplin documente, afaceri, date, informații sau informații de care O2 Health are nevoie pentru a efectua lucrările. 

4.5 

În cazul clientului care furnizează informații sau chestiuni de orice fel pe care le consideră necesare pentru punerea în aplicare a acordului, furnizează prea târziu și dacă acest lucru cauzează întârzieri ale proiectului sau, prin urmare, poate fi depășit integral sau parțial cu ore suplimentare sau închirierea de persoane sau echipamente suplimentare, costurile suplimentare vor fi percepute. La primirea informațiilor tardate, costurile suplimentare și timpul de livrare vor fi comunicate în scris. 

4.6 

În cazul în care Clientul nu, nu reușește sau nu respectă orice obligație față de O2 Health în timp util, și în cazul în care Clientul a solicitat suspendarea plății (indiferent de acordarea acestora și dacă este sau nu urmat de faliment) sau pierde în alt mod de gestionare a activelor sale, O2 Sănătate are dreptul de a suspenda executarea acordului sau de a le rezilia în întregime sau parțial fără intervenție judiciară, fără a fi nevoie să compenseze pentru orice compensație în sine fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale O2 Health într-un astfel de caz.

4.7 

În cazul în care acordul a fost încheiat, parțial pe baza capacității de inserție profesională a unui anumit angajat sau al unei anumite facilități a O2 Health, acest lucru nu implică faptul că lucrarea este efectuată numai de persoana respectivă sau numai de răspunderea sa. 

 

  1. Rezultatele

5.1 

Cu condiția ca Clientul să își fi îndeplinit pe deplin toate obligațiile care îi revin în temeiul acordului, acesta are dreptul de a utiliza rezultatele și/sau livrate în scris în temeiul Acordului în cadrul activității sale normale și în conformitate cu dispozițiile acestor Termeni și condiții prevăzute în acești Termeni și condiții.  5.2 

Rapoartele, desenele, calculele și orice alte informații produse sau furnizate de Client în temeiul unui acord și furnizate în măsura în care acestea nu pot fi luate în considerare ca urmare a acordului vor rămâne deținute de Client, sub rezerva dreptului O2 Health de a păstra copii ale datelor scrise furnizate sau produse în sprijinul acestor rezultate din acord. 

5.3

Publicarea de către Client a rezultatelor unei cesiuni sau a rapoartelor, desenelor și calculelor publicate de O2 Health, toate în sensul cel mai larg, au nevoie de acordul prealabil scris al O2 Health. 

5.4

Fără acordul Clientului, O2 Health nu va oferi terților acces la rezultatele unui acord, nici în datele companiei sau alte informații de la Client, în măsura în care acest lucru ar încălca prevederile art. 5.2 sau a căror confidențialitate este în mod rezonabil evidentă. 

5.5 

În cazul în care O2 Health este în pericol de a deveni sau dezavantaja sau la riscul de a aduce atingere sau reputația sa este în pericol de a fi prejudiciat de faptul că, fără acordul prealabil scris al O2 Health, Clientul furnizează informații unor terțe părți, această Sănătate o2 a obligației de a păstra secretul menționate în membrul anterior.  

5.6

O2 Health se angajează să arhiveze date care stau la baza acordului, timp de 36 de luni de la punerea în aplicare a acordului.  

 

  1. Facturare și plată

6.1 

Facturarea se face la tarifele și prețurile convenite la acord.   

6.2 

Sumele enumerate în ofertă sau acord nu includ TVA și sunt calculate pe baza tarifelor, a metodelor de calcul și a prețurilor aplicabile în momentul ofertei. 

6.3

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acord sau în ofertă, suma datorată de Client va fi facturată în termenii și orele convenite cu privire la oferta către Client.  

6.4

Prețurile enumerate în oferte, contracte și confirmări de comenzi se bazează pe factorii de cost, ar fi ratele valutare, prețurile de producție, prețurile materiilor prime și materiale, costurile salariale și de transport, primele de asigurare, impozitele, taxele de import și alte taxe guvernamentale, care au fost aplicate la momentul încheierii acordului

6.5

Ne rezervăm dreptul de a percepe aceste majorări cumpărătorului, dacă după data încheierii acordului, dar înainte de ziua livrării, apar creșteri ale unuia sau mai multor factori de cost. 

6.6

Toate prețurile se bazează pe EX WORKS, astfel sunt definite în Incoterms 2018. Costurile vor fi suportate de client, cu excepția cazului în care se agreat altfel.

6.7

Plata se face în euro, în conformitate cu condițiile de plată prevăzute în licitație. Obiecția față de o factură trebuie primită în scris de către O2 Health în termen de 14 zile de la data facturii, dar obligația clientului de a plăti. 

6.8

Perioada de plată este de 14 zile, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

6.9

În cazul în care o perioadă de plată este depășită, Clientul este în mod legal în stare de nerambursare și, fără nicio notificare sau neîndeplinire a obligațiilor, o rată zilnică a dobânzii corespunzătoare ratei de depozit BCE + 3,75% plus costul recuperării cu un minim de 15% din suma totală a facturii, cu un minim de 40 €, - în numele clientului.  6.10 O2 Health are dreptul în orice moment, chiar și în timpul punerii în aplicare a unui acord, să solicite, integral sau parțial, o plată în avans sau o asigurare suplimentară, în absența o2 Health, având apoi dreptul de a pune în aplicare actualul acord privind suspendați sau închideți-o parțial fără nicio neîndeplinire a obligațiilor.  6.11 Toate aspectele livrate Clientului vor rămâne, indiferent dacă acestea au fost deja puse în funcțiune sau prelucrări sau utilizate de către Client, până când toate sumele datorate O2 Health în temeiul acordului, au fost pe deplin satisfăcute. 

 

  1. Forță majoră și schimbarea circumstanțelor

7.1 

În cazul în care punerea în aplicare de către O2 Health a unui acord nu este temporară sau permanentă, nu este posibilă din cauza forță majoră sau în cazul în care apar circumstanțe după încheierea acordului nu ar putea fi prevăzute în mod rezonabil și care sunt de așa natură încât Clientul o2 Sănătate nu ar trebui să solicite menținerea neschimbată a acordului de standarde de rezonabilitate și echitate, O2 Sănătate are dreptul, fără intervenție judiciară și fără nicio compensație în sine, să rezilieze acordul în totalitate sau parțial. 

7.2 

Forța majoră include eșecul total sau parțial al unui terț ale cărui bunuri sau servicii sunt implicate în forță majoră. 

7.3 

Forța majoră în sensul prezentului articol se consideră, de asemenea, că există atunci când are loc într-un moment în care O2 Health a depășit deja data convenită de finalizare de către o2 Health. 

 

  1. Garanţie

8.1 

O2 de sănătate va efectua munca cu grijă și pentru cele mai bune de capacitatea lor, și se va strădui pentru cele mai bune rezultate realizabile. O2 Sănătatea nu garantează utilizarea rezultatelor obținute și utilizarea efectivă a acestora de către Client. 

8.2 

În cazul în care au existat deficiențe în ceea ce privește rezultatele bazate pe erori, incompletitate sau neatenție care sunt disponibile numai pentru O2 Health și care pot fi recuperabile prin standarde rezonabile, O2 Health le va oferi, pe cont propriu, să remedieze sau să îmbunătățească cel mai bun capital la o sumă maximă de 10 000 EUR fără TVA. Aceste sume se aplică totalului tuturor creanțelor în comun în temeiul unuia și aceluiași acord. 

8.3 

O2 Sănătatea nu este niciodată răspunzătoare pentru daune ca urmare a utilizării rezultatelor muncii sale sau a livrărilor sau a depășirii termenelor, nici pentru prejudiciul sau indirect înregistrat în care profiturile sau economiile ratate. 

 

    

 

  

 

8.4 

O2 Health nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din defectele cazurilor furnizate O2 Health clientului, cu excepția cazului și în măsura în care O2 Health poate recupera această daună furnizorului său. 

8.5 

Clientul scutește O2 Health, precum și pe cei a căror Sănătate a O2 servește la punerea în aplicare a acordului, pentru toate cererile terților referitoare la utilizarea sau aplicarea rezultatelor, datelor, cunoștințelor, informațiilor, desenelor sau modelelor industriale, software-ul livrat de la O2 Health. 

8.6 

Orice obligație în temeiul garanției expiră după expirarea a 12 luni de la punerea în aplicare integrală a acordului sau după ce a devenit disponibilă ultima perioadă de plată. Cererile de la Client vor fi anulate în cazul în care acestea nu au fost depuse în termen de o săptămână de la care se încadrează scurt sau ar putea fi identificate în mod rezonabil. 

 

  1. Excluderea generală a răspunderii

9.1 

În cazul în care Clientul și/sau personalul său se află în incintă sau în, pe sau în apropierea clădirilor sau instalațiilor UneiSănătății, acestea urmează instrucțiunile O2 Health. Clientul va solicita personalului său să respecte astfel de instrucțiuni.   9.2 

O2 Sănătatea nu este în nici un fel răspunzătoare pentru vătămare corporală sau daune caz că Clientul, personalul său și / sau afacerile lor crește, în timpul șederii în zone sau în, pe sau la o2 clădiri de sănătate sau instalații. Clientul scutește O2 Health pentru cererile de la personalul său. 

9.3 

Clientul este răspunzător pentru vătămare corporală și/sau daune de caz observate de O2 Health și/sau de persoanele implicate în punerea în aplicare a acordului, în timpul punerii în aplicare a acordului în domenii, ca parte a activităților comandate, cu excepția cazului în care acest lucru se datorează datoriei brute sau neglijenței persoanei (persoanelor în cauză). În caz contrar, convenit cu persoanele implicate în punerea în aplicare a acordului de către districtele de sănătate O2 pentru această clauză.  

 

  1. Transferul acordului

Drepturile și obligațiile Clientului în temeiul acordului sunt transferabile numai după acordul prealabil scris al O2 Health, la care O2 Health poate atașa condiții, dar care consimțământul nu va fi reținut în mod nejustificat. 

 

  1. Litigii și legislația aplicabilă

11.1 

Numai legislația olandeză se aplică ofertelor pe care le-am făcut și tuturor acordurilor pe care le-am încheiat.

11.2 

În cazul militanților dintre olandeză și versiunea în limba engleză a acestor condiții, predomină versiunea olandeză. 

11.3

Avem dreptul de a modifica sau completa termenii și condițiile. Modificări de interes minor pot fi făcute în orice moment. Cu clientul (în avans) se discută modificări majore de fond cu clientul (în prealabil)".

 

Compania privată O2 Health cu sediul în Heerhugowaard Nederland