Algemene voorwaarden


Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden Vacati  

  1. Algemeen

1.Begripsomschrijvingen 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

O2Health BV 

                         

Vacati (Meridiaan BV)
Pannekeetweg 19
1704 PL Heerhugowaard
KvK: 73613053

 

 

Opdrachtgever:  De wederpartij van Vacati bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1.

2.Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (c.q. wijzigingen of aanvullingen daarop) krachtens welke Vacati werkzaamheden verricht waaronder de levering van zaken, producten en diensten. Inkoop, aanbesteding- of andere werkzaamheden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever blijven buiten toepassing, indien en voor zover niet opgenomen in de opdrachtbevestiging conform art. 3.3. 

2.2  

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst om welke reden dan ook nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

3.Totstandkoming van overeenkomsten 

3.1 

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een bindende aanbieding heeft een geldigheidsduur zoals daarin vermeld. 

3.2 

Het gebruik van faciliteiten wordt altijd in een overeenkomst vastgelegd. 

3.3 

O2 Health is pas gebonden nadat de opdracht c.q. latere wijzigingen of aanvullingen daarop uitdrukkelijk en schriftelijk door Vacati is bevestigd.

 

  1. Uitvoering van overeenkomsten/ medewerking van Opdrachtgever

4.1 

Vacati kan van Opdrachtgever verlangen dat hij gedurende de uitvoering van de overeenkomst een contactpersoon beschikbaar houdt, met wie Vacati alle contacten verband houdende met de overeenkomst namens Opdrachtgever kan onderhouden. 

4.2 

Door Vacati opgegeven uitvoeringstermijnen gelden uitsluitend als indicatie en gelden niet als een uiterste of fatale termijn. Zodra te voorzien is dat een uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal Vacati Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

 

Vacati is dan gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een nader met Opdrachtgever overeen te komen datum. Uitvoeringstermijnen gaan in, te rekenen vanaf de datum dat de eerste betaling conform art. 7.3 door Vacati is ontvangen. 

 

4.3 

Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, kan Vacati de aanvang van de werkzaamheden voor een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.4 

Vacati is niet gehouden met de werkzaamheden te beginnen c.q. deze voort te zetten, zolang Opdrachtgever documenten, zaken, gegevens, inlichtingen of informatie die Vacati voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft, niet volledig heeft verschaft. 

4.5 

In geval Opdrachtgever informatie of zaken van welke aard dan ook die hij noodzakelijk acht voor de uitvoering van de overeenkomst, te laat aanlevert en indien daardoor vertraging van het project ontstaat of daardoor met overuren of inhuur van extra mensen of apparatuur de verloren tijd geheel of gedeeltelijk ingehaald kan worden, worden de extra kosten in rekening gebracht. Bij ontvangst van de te late informatie zullen de extra kosten en levertijd schriftelijk worden meegedeeld. 

4.6 

Indien Opdrachtgever niet, onvoldoende of niet tijdig voldoet of kan voldoen aan enige verplichting jegens Vacati, alsmede indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd (ongeacht verlening daarvan en al dan niet gevolgd door faillissement) of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest, heeft Vacati het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Vacati in een dergelijk geval.

4.7 

Indien de overeenkomst is aangegaan mede op grond van de inzetbaarheid van een specifieke werknemer of faciliteit van Vacati, brengt dit niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of uitsluitend onder diens verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. 

 

  1. Resultaten

5.1 

Mits en nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen onder de overeenkomst volledig heeft voldaan, is hij gerechtigd de door of in opdracht van Vacati in het kader van de overeenkomst schriftelijk gerapporteerde resultaten en/of geleverde zaken te gebruiken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. 

5.2 

Rapporten, tekeningen, berekeningen en alle overige gegevens die in het kader van een overeenkomst door Opdrachtgever zijn vervaardigd of verstrekt en voor zover deze niet als resultaat van de overeenkomst zijn te beschouwen, blijven eigendom van Opdrachtgever, behoudens het recht van Vacati om ter staving van deze resultaten uit de overeenkomst kopieën van de verstrekte dan wel de vervaardigde schriftelijke gegevens te behouden. 

5.3

Publicatie door Opdrachtgever van de resultaten van een opdracht c.q. van door Vacati uitgebrachte rapporten, tekeningen en berekeningen, alles in de ruimste zin, behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacati. 

5.4

Zonder toestemming van Opdrachtgever zal Vacati aan derden geen inzage geven in de resultaten van een overeenkomst, noch in bedrijfsgegevens dan wel overige informatie van Opdrachtgever voor zover dat inbreuk zou maken op het bepaalde in art. 5.2 of waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijze voor de hand ligt. 

5.5 

Indien Vacati dreigt te worden of wordt benadeeld c.q. haar reputatie dreigt te worden geschaad doordat Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacati informatie aan derden verschaft, ontheft dit Vacati van de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in het voorgaande lid.  

5.6

Vacati verplicht zich om data, die ten grondslag liggen aan de overeenkomst, gedurende 36 maanden na uitvoering van de overeenkomst te archiveren.  

 

  1. Facturering en betaling

6.1 

Facturering geschiedt tegen de bij de overeenkomst overeengekomen tarieven en prijzen.   

6.2 

In de aanbieding of de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw en zijn berekend op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende tarieven, berekeningsmethoden en prijzen. 

6.3

Tenzij in de overeenkomst of in de aanbieding anders wordt vermeld, wordt het in totaal door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in de op de offerte opgenomen overeengekomen termijnen en tijdstippen aan Opdrachtgever gefactureerd.  

6.4

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermeldde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden

6.5

Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. 

6.6

Alle prijzen zijn gebaseerd op EX WORKS zoals omschreven in de Incoterms 2018. De kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen.

6.7

Betaling geschiedt in Euro's, volgens de betalingscondities zoals deze in de offerte zijn opgenomen. Bezwaar tegen een factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum door Vacati schriftelijk te zijn ontvangen doch schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

6.8

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen.

6.9

Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een dagrente, overeenkomend met de depositorente ECB + 3.75% vermeerderd met de kosten van invordering met een minimum van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €40,- voor rekening van Opdrachtgever.  6.10 Vacati is te allen tijde, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, gerechtigd om geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen, bij ontbreken waarvan Vacati dan gerechtigd is de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten c.q. deze zonder enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  6.11 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven, ongeacht of deze reeds door Opdrachtgever in be- of verwerking of gebruik zijn genomen, eigendom van Vacati totdat alle bedragen, die Opdrachtgever aan Vacati verschuldigd is krachtens de overeenkomst, volledig zijn voldaan. 

 

  1. Overmacht en wijziging van omstandigheden

7.1 

Indien de uitvoering door Vacati van een overeenkomst tijdelijk of blijvend niet mogelijk is ten gevolge van overmacht, dan wel indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden voorzien en welke van dien aard zijn dat Opdrachtgever van Vacati naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verlangen, is Vacati gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

7.2 

Onder overmacht wordt mede begrepen het geheel of gedeeltelijk door overmacht in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten worden betrokken. 

7.3 

Overmacht in de zin van dit artikel wordt tevens geacht te bestaan wanneer deze zich voordoet op een tijdstip waarop Vacati door aan Vacati toerekenbare oorzaken de overeengekomen datum van voltooiing reeds had overschreden. 

 

  1. Garantie

8.1 

Vacati zal de werkzaamheden met zorg en naar beste vermogen uitvoeren, en zal daarbij streven naar de best haalbare resultaten. Vacati geeft generlei garantie ter zake van de bruikbaarheid van de verkregen resultaten en het effectieve gebruik daarvan door de Opdrachtgever. 

8.2 

Bij gebleken tekortschietingen in de resultaten die op fouten, onvolledigheden of onzorgvuldigheden berusten welke slechts aan Vacati toerekenbaar zijn en die naar redelijke maatstaven herstelbaar zijn, zal Vacati voor eigen rekening deze met zorg en naar beste vermogen verhelpen of verbeteren tot ten hoogste een bedrag van € 10.000 excl. btw. Genoemde bedragen gelden voor het totaal van alle aanspraken gezamenlijk onder een en dezelfde overeenkomst. 

8.3 

Vacati is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van de resultaten van haar werkzaamheden of leveringen of van overschrijding van termijnen, noch voor gevolg- of indirecte schade waaronder winst of gemiste besparingen. 

 

    

 

  

 

8.4 

Vacati aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Vacati toegeleverde zaken die door Vacati zijn doorgeleverd aan Opdrachtgever, tenzij en voor zover Vacati die schade kan verhalen op haar leverancier. 

8.5 

Opdrachtgever vrijwaart Vacati alsmede degenen waarvan Vacati zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, voor alle aanspraken van derden verband houdend met het gebruik of de toepassing van resultaten, gegevens, kennis, informatie, ontwerpen, software of toegeleverde zaken afkomstig van Vacati. 

8.6 

Iedere verplichting onder garantie vervalt na het verstrijken van twaalf maanden na volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst c.q. nadat de laatste betalingstermijn opeisbaar is geworden. Aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen indien deze niet zijn ingediend binnen een week nadat een tekortschieten zich heeft voorgedaan of in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden. 

 

  1. Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 

Indien Opdrachtgever en/of zijn personeelsleden zich op de terreinen dan wel in, op of bij de gebouwen of installaties van Vacati bevinden, dienen zij de instructies van Vacati op te volgen. Opdrachtgever zal zijn personeelsleden tot het naleven van bedoelde instructies verplichten.  

9.2 

Vacati is op generlei wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of zaakschade die Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of hun zaken oplopen, tijdens het verblijf op terreinen dan wel in, op of bij de gebouwen of installaties van Vacati. Opdrachtgever vrijwaart Vacati voor aanspraken van zijn personeelsleden terzake. 

9.3 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of zaakschade die Vacati en/of de door Vacati bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen oplopen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst op terreinen, als deel van de opgedragen werkzaamheden, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of onachtzaamheid van de betrokkene(n). Andersluidende bedingen, overeengekomen met de bij de uitvoering van de overeenkomst door Vacati ingeschakelde personen wijken voor dit beding.  

 

  1. Overdracht van de overeenkomst

De rechten en verplichtingen van Opdrachtgever onder de overeenkomst zijn slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacati, waaraan Vacati voorwaarden kan verbinden maar welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden. 

 

  1. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 

Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie. 

11.3

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken’.

 

De Besloten vennootschap Vacati gevestigd te Heerhugowaard Nederland


Nederlands